รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง ในงานจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล มอบ 89 กรมธรรม์ให้คนพิการ

29 ธันวาคม 59

         วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ สืบชาติ เป็นตัวแทนคนพิการในจังหวัดอุดรธานี รับมอบกรมธรรม์จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง ในงานจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล มอบ89 กรมธรรม์ให้คนพิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณโถงเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 4 (อุดรธานี) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดให้มีการรณรงค์ประกันภัยสู่คนพิการ ส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงระบบการประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในชีวิตและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุดรธานี ที่มีการกำหนดเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรเป็นวาระของจังหวัด ประจำปี 2560 โดยให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องร่วมมือกันบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน