การจัดส่งสื่อรณรงค์ให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 100 เครือข่ายเทศกาลสงกรานต์ 2566

21 มีนาคม 66 / อ่าน : 725

ประกาศโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน 

 

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

 

 

              ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

 

            โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1.โครงการจัดส่งสื่อรณรงค์ให้กับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  วันที่ 11-17 เมษายน 2566 จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวติบนท้องถนน

 

              ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th

 

หมดเขตวันที่ 12 มีนาคม 2566

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2566

 

                                                                  ( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

                                                                 ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ

 

 

 

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101