แบบฟอร์มการจ้างงานหน้าเว็ปมูลนิธิเมาไม่ขับ

รายละเอียดการสมัครงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิเมาไม่ขับ ปี 2565

  1. กรอกรายละเอียดตามแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) จำนวน 2 ชุด

  2. กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) จำนวน 2 ชุด

  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 4 เดือน) เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปและติดไว้ที่หน้า กกจ.พก. 1 ทั้ง 2 ชุด

  4. สำเนาบัตรคนพิการ(จะต้องไม่หมดอายุก่อน 30 มีนาคม 2565) จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง

  5. สำเนาบัตรประชาชน (จะต้องไม่หมดอายุก่อน 30 มีนาคม 2565) จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง

  6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง

  7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ชื่อตนเอง) เซ็นสำเนาถูกต้อง

  8. แผนการทำงานล่วงหน้า 3 เดือน (มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม 2565)


**** ให้เขียนใบปะหน้าเอกสาร (ในกรณีคนทำงานในปี 64 ให้เขียนว่าคนสมัครงานรายเดิม) (คนสมัครงานปี 65 ให้เขียนว่า คนสมัครงานรายใหม่)

*** ส่งเอกสารกลับมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยวงเล็บหน้าซอง (สมัครงานมาตรา 35 ปี 65)  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ยึดตามวันที่ในตราไปรษณีย์)

** เรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1 -8 เอกสารทุกชิ้นให้ใช้คลิปหนีบ ไม่ให้ใช้แม๊กนะคะ

** หากไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณต่าย 094 479 9551

ดาวน์โหลดเอกสาร ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101