แบบฟอร์มการจ้างงานหน้าเว็ปมูลนิธิเมาไม่ขับ

เรื่อง การจ้างงานตามพรบ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประจำปี 2564

เรียน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และสมาชิกทั่วประเทศ

มูลนิธิเมาไม่ขับมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะสนับสนุนสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ นับตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับเมื่อปี พ.ศ.2539และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในปี พ.ศ.2544โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้สมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับได้มีโอกาสทำงานเพื่อให้มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าคนปกติ อย่างไรก็ตามมูลนิธิเมาไม่ขับได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่งให้โอกาสสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับได้มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานตามพรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (มาตรา 35 จ้างเหมาบริการ) ในปีพ.ศ.2562 และท่านได้รับโอกาสนั้นโดยภารกิจงานที่มูลนิธิเมาไม่ขับ กำหนดให้มี 4 ภารกิจ ได้แก่

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องพฤติกรรมเมาแล้วขบ การบังคับใช้กฎหมาย
2. การลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กำลังใจและแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้ทราบ
3. การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองตั้งด่านส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
4. การบรรยายให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงจากการเมาแล้วขับและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออุบติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของผู้ปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามสำหรับการจ้างงานตามมาตรา 35 ของมูลนิธิเมาไม่ขับในปีพ.ศ.2564 ที่กำลังจะมาถึง มูลนิธิเมาไม่ขับจะแจ้งให้ทราบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมาตรา 35 ปฏิบัติดังนี้

1.ให้สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่ปฏิบัติงานตามมาตรา 35 ในปัจจุบันกรอกข้อมูล แบบขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรา 35  (แบบ กจจ.พก.1) 2 ชุด และกรอกข้อมูลหนังสือยืนยันการแสดงสิทธิคนพิการ (แบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 คนพิการ: กจจ.พก.3) 2 ชุดพร้อมแนบ

1) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 2  ใบ
4) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น2 ใบ
5) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป แปะที่เอกสาร กจจ.พก.1 ดยวงเล็บที่ซองเอกสาร (สมัครงาน)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

2.ให้สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับรายใหม่ที่ประสงค์จะสมัครทำงานมาตรา 35กับมูลนิธิเมาไม่ขับ กรอกข้อมูลแบบขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรา 35 (แบบกจจ.พก.1) 2 ชุด และกรอกข้อมูลหนังสือยืนยันการแสดงสิทธิคนพิการ (แบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 คนพิการ: กจจ.พก.3) 2 ชุด พร้อมแนบ

1) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2  ใบ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 2  ใบ
4) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 2 ใบ
5) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2  รูปแปะที่เอกสาร กจจ.พก.1 ดยวงเล็บที่ซองเอกสาร (สมัครใหม่)

ดาวน์โหลดเอกสาร 


3.ให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ ภายในไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563กรณีที่สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอยู่ห่างไกลในพื้นที่ไม่สะดวกในการที่จะนำเอกสารมามอบให้กับประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับให้สมาชิกท่านนั้น ๆ แจ้งให้ประธานทราบ และจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรือการจัดส่งในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ประธานรวบรวมเอกสารส่งมาในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือกระจัดกระจายของเอกสารโดยเอกสารที่ส่งให้ลงทะเบียน กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือการจัดส่งในรูปแบบอื่นจะต้องมีการเซ็นรับจากปลายทาง

4.การต่อสัญญา มูลนิธิเมาไม่ขับจะพิจารณาจากการทำงานของสมาชิกเป็นหลัก ทั้งนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการบริษัทที่จ้างงานมีความประสงค์ต่อสัญญาการจ้างหรือไม่สมาชิกที่ปฏิบัติมีผลงานเป็นที่พอใจของทางบริษัทหรือไม่สมาชิกที่ปฏิบัติงานสร้างปัญหาให้กับจ้างงานหรือไม่สมาชิกปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หรือไม่สมาชิกที่ปฏิบัติงานสร้างความแตกแยก หรือทำให้ภาพพจน์บริษัทผู้จ้างงานหรือมูลนิธิเมาไม่ขับเสียหายหรือไม่ สมาชิกที่ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปหรือไม่ และสมาชิกไม่มีวินัย ขาดความยำเกรงความเคารพในตัวประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่แต่งตั้งโดยมูลนิธิเมาไม่ขับหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรมูลนิธิเมาไม่ขับ ประกอบด้วยคนหมู่มากมีระบบการทำงานชัดเจน ทางมูลนิธิเมาไม่ขับรับฟังปัญหาของสมาชิกทุกคนด้วยใจเป็นธรรมไม่ได้อคติหรือเชื่อข้อมูลคนใดคนหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดที่ถือเป็นนโยบายสำคัญคือเรื่องความโปร่งใส การจ้างงานมาตรา 35 ที่มูลนิธิเมาไม่ขับผลักดันเพื่อให้คนในเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เทียบเท่าคนปกติ เป็นความตั้งใจของมูลนิธิเมาไม่ขับดังนั้นใครที่ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับมูลนิธิเมาไม่ขับในทุกรูปแบบถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบายของมูลนิธิเมาไม่ขับอย่างรุนแรงและถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับมีความจำเป็นต้องจัดการเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย

สุดท้ายนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับขอแจ้งให้ทราบว่ามูลนิธิเมาไม่ขับจะยึดถือความถูกต้องความเป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการต่อสัญญาการทำงานตามมาตรา 35ทั้งกับสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ ซึ่งในระหว่างนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด และหนักแน่นไม่เชื่อคำกล่าวอ้างจากบุคคลใด ว่าสามารถจะช่วยให้ทำงานกับมูลนิธิเมาไม่ขับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปของเงินทอง ขอให้แจ้งที่ 081-4439953 ได้ตลอดเวลา

มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอยืนยันว่า องค์กรนี้มีแต่ให้ดังนั้นใครก็ตามที่พยายามทำให้ภาพพจน์ของมูลนิธิเมาไม่ขับเสียหายมูลนิธิเมาไม่ขับไม่สามารถยอมได้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือ

 

(สุรสิทธิ์ ศิลปงาม)

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101