แบบฟอร์มการจ้างงานหน้าเว็ปมูลนิธิเมาไม่ขับ

แบบฟอร์มการจ้างงานหน้าเว็ปมูลนิธิเมาไม่ขับรายละเอียดการสมัครงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิเมาไม่ขับ ปี 2567

  1. กรอกรายละเอียดตามแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) จำนวน 2 ชุด
  2. กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) จำนวน 2 ชุด
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 4 เดือน) เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปและติดไว้ที่หน้า กกจ.พก. 1 ทั้ง 2 ชุด
  4. สำเนาบัตรคนพิการ(จะต้องไม่หมดอายุก่อน 6 เดือน 2567) จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาบัตรประชาชน (จะต้องไม่หมดอายุก่อน 6 เดือน 2567) จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้อง
  7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ชื่อตนเอง) เซ็นสำเนาถูกต้อง (หมายเหตุ คนสมัครงานรายใหม่ ไม่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคาร รอการพิจารณาก่อน แล้วจะแจ้งให้ท่านทราบ)
  8. แผนการทำงานล่วงหน้า 3 เดือน (มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม 2567)


**** ให้เขียนใบปะหน้าเอกสาร (ในกรณีคนทำงานในปี 66 ให้เขียนว่าคนสมัครงานรายเดิม) (คนสมัครงานปี 67 ให้เขียนว่า คนสมัครงานรายใหม่)
*** ส่งเอกสารกลับมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยวงเล็บหน้าซอง (สมัครงานมาตรา 35 ปี 67)  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ยึดตามวันที่ในตราไปรษณีย์)
** เรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1 -8 เอกสารทุกชิ้นให้ใช้คลิปหนีบ ไม่ให้ใช้แม๊กนะคะ
** หากไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส. ชนม์กมลพร  ฉัตรพัสกรชัย (เก๋) โทร 061-3715925

ดาวน์โหลดเอกสาร ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101