แบบฟอร์มการจ้างงานหน้าเว็ปมูลนิธิเมาไม่ขับ

   
รายละเอียดการสมัครงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิเมาไม่ขับ ปี 2562
1. กรอกรายละเอียดตามแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 4 เดือน), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน (จะต้องไม่หมดอายุก่อน 30 มีนาคม 2562), สำเนาบัตรคนพิการ(จะต้องไม่หมดอายุก่อน 30 มีนาคม 2562) จำนวน 2 ชุด

2. กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) จำนวน 2 ชุด

3. ส่งเอกสารกลับมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครงานมาตรา 35)  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (ยึดตามวันที่ในตราไปรษณีย์)

4. หากเอกสารไม่ครบตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าสละสิทธิทันที

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครงาน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณต่าย 081-6493929

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101